فر تونلی نان

فر تونلی نان

نوامبر 2, 2023
فر تونلی پخت نان حجیم

فر تونلی پخت نان حجیم

فر تونلی پخت نان حجیم فر تونلی پخت نان حجیم یکی از کاربردترین دستگاه های پخت نان در صنایع غذایی امروزه است. نان با کیفیت ها، […]
می 14, 2018
فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک اکسترودری

فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک اکسترودری

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان لواش خشک اتوماتیک غلطکی

فر تونلی پخت نان لواش خشک اتوماتیک غلطکی

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک غلطکی

فر تونلی پخت نان لواش نرم اتوماتیک غلطکی

می 14, 2018
فر تونلی پخت نان سنگک و بربری ریزشی

فر تونلی پخت نان سنگک و بربری ریزشی

می 14, 2018
فر تونلی نان حجیم

فر تونلی پخت نان حجیم

می 14, 2018
فر تونلی نان تافتون و بربری

فر تونلی پخت نان تافتون و بربری