پرسشنامه استخدامی

لطفا فرم پرسشنامه استخدامی را جهت ارزیابی درخواست همکاری، تکمیل و ارسال نمایید.


اطلاعات شخصی

شغل درخواستی *
نام و نام خانوادگی *
تاریخ تولد *
محل تولد *

سوابق تحصیلی و آموزشی

مدرک تحصیلی *
وضعیت * در حال تحصیلفارغ التحصیلانصراف

-


تجربه های شغلی


زبان انگلیسی (امتیازدهی 1 تا 9)

Speaking * 123456789
Writing * 123456789
Reading * 123456789
Listening * 123456789

مهارت های کامپیوتری (امتیازدهی 1 تا 9)

Word * 123456789
Excel * 123456789
Power Point * 123456789

نرم افزار های تخصصی

میزان آشنایی 123456789

دوره های تخصصی آموزشی


جزئیات همکاری

نحوه همکاری * پاره وقتتمام وقتهمکاری در خارج ار دفتر
حداقل حقوق درخواستی